Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.elektrickekrby.sk.

Článok I.
Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je GEMMY, s.r.o. so sídlom K Surdoku 9, 08001 Prešov, IČO: 44058055, DIČ: 2022560540, IČ DPH: SK2022560540, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č.: 19859/P. Kontaktný e-mail je info@dizajnoveradiatory.sk, číslo účtu: IBAN: SK64 7500 000­0 0040 0613 6­724 (ČSOB, a.s.) a kontaktné telefónne číslo 0918 919 713.

Predávajúcim je GEMMY, s.r.o. so sídlom K Surdoku 9, 08001 Prešov.

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope dizajnoveradiatory.sk je GEMMY, s.r.o. so sídlom K Surdoku 9, 08001 Prešov.

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.
Cena

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH.
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.
Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle odseku 3. tohoto článku.
Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.


Článok IV.
Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
platba na dobierku (kupujúci platí spoločnosti zabezpečujúcej prepravu tovaru),
platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po pripísaní peňažných prostriedkov na účet prevádzkovateľa.
Poplatky za jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v článku VI. týchto Všeobecných obchodných podmienok.


Článok V.
Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri popise tovaru v e-shope nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje kupujúceho o možnostiach čiastočných dodávok.
Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaný návod ako i ostatné doklady a dokumenty k tovaru, ktoré sú súčasťou originálneho balenia tovaru od výrobcu tovaru.
Faktúra (daňový doklad) nie je súčasťou dodávky. Faktúru je zasielaná elektronicky na emailovú adresu uvedenú kupujúcim.
Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: kuriérskych spoločností
Predávajúci si vyhradzuje právo realizovať doručenie iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, o tejto skutočnosti je povinný informovať kupujúceho.

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry, sú poplatky za platbu nasledovné:
   pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii zo skladu predávajúceho – ZDARMA,

2. Pri platbe na dobierku (kupujúci platí pri preberaní tovaru):
    pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii zo skladu predávajúceho – ZDARMA.

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj na cenách za tieto služby.
Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu, a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
Na tovar alebo službu, kde ešte nedošlo k prevodu vlastníckeho práva (nie je uhradená plná suma objednávky), nie je možné uplatniť reklamáciu.

Článok VIII.

1. V prípade tovaru alebo služby, ktoré sú vyrábané na zákazku podľa špecifických požiadaviek kupujúceho, je možné uplatniť storno objednávky do 24 hodín od uzavretia kúpnej zmluvy.

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako Zákon) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
1. Spotrebiteľ je povinný, ak chce toto právo využiť, osobne doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: „Odstúpenia od kúpnej zmluvy“ (pdf), v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením * – hviezdičkou.
2. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. To neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Medzi takéto tovary patria okrem iného hlavne radiátory zadávané do výroby v inej farbe ako je biela RAL9016 alebo v iných ako štandardných pripojeniach alebo v iných ako štandardných rozmeroch. Štandardné pripojenia a štandardné rozmery sú uvedené na stránke ako možnosť výberu, neštandardné je potrebné dohodnúť s dodávateľom. Rovnako sa toto právo neuplatňuje pre ventily, ktoré boli zadané do výroby v inej farbe ako je chróm alebo biela RAL9016 alebo čierna RAL9005 (v lesklom alebo polomatnom vyhotovení). V prípade neistoty, či sa uplatňuje možnosť odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku, je potrebné sa obrátiť na dodávateľa.
6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
Kupujúci je povinný:
1. prevziať objednaný tovar,
2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:
1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov od času poslednej objednávky. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu) alebo kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza v každom zaslanom marketingovom e-maile. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Tieto stránky môžu v určitých situáciách zaznamenávať vaše osobné údaje v rozsahu vyplneného formulára na objednávanie tovaru – meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť funkčné a kvalitné služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, Facebook a podobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Spracovanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Je ním najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty, alebo poštová či kuriérska spoločnosť zabezpečujúca rozposielanie poštových zásielok.
Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracovávané za účelom korektného vybavenia vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracovávaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
- právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom.
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracovávané v rozpore so zákonom,
- právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade, ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
- právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona vám umožňuje opraviť osobné údaje, ak sú neaktuálne,
- právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,
- právo na informácie, ktoré je naplnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
Predávajúci má právo neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s nimi.
Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/…orov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách), sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. apríla 2016.